JGB App Lucky Draw

สะสมแต้ม JGB ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นทุกวันกับ JGB ใช้แอพ แล้วมาเก็บแต้มกัน!!


สามารถนำแต้มที่สะสมได้ในช่วงแคมเปญนี้หรือแต้มที่สะสมไว้ก่อนหน้านี้ มาแลกสิทธิ์ลุ้นรางวัลตั๋วเครื่องบินไป-กลับญี่ปุ่น สินค้าจากญี่ปุ่น และบัตรรับประทานอาหารกับร้านอาหารที่ร่วมกับ JGB ได้ด้วย 

1point

ขั้นตอนการรับแต้ม

------
jgb reward bangkok hokkaido jgb reward bangkok tokyo
ตั๋วเครื่องบินไป กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด ตั๋วเครื่องบินไป กรุงเทพฯ-โตเกียว
jgb reward bangkok osaka jgb reward Universal Studio tocket
ตั๋วเครื่องบินไป กรุงเทพฯ-โอซาก้า ตั๋วเข้าเล่น Universal Studio
jgb reward yukata jgb reward sim card
ชุด Yukata Japan SIM Card
jgb reward voucher 1000 baht
JGB Meal ticket 1,000 B

เงื่อนไขกิจกรรม


-  สมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง JGB Application เท่านั้น

-  แต้มที่ได้จากกิจกรรม Daily Login และแต้มที่สะสมไว้ก่อนหน้า สามารถนำมาแลกสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลได้ นอกจากนี้ยังสามารถสะสมแต้มได้จากวิธีปกติ (ส่งใบเสร็จ และตอบแบบสอบถาม)

-  ลูกค้า 1 ท่าน สามารถนำแต้มมาแลกสิทธิ์จับรางวัลได้มากกว่า 1 สิทธิ์ แต่หากมีการจับรายชื่อได้มากกว่า 1 รางวัล สามารถรับรางวัลสูงสุดที่จับได้เพียงรางวัลเดียว

-  สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 สิ้นสุดในวันที่ 6 เมษายน 2558

-  รางวัล

1. ตั๋วเครื่องบินการบินไทยชั้นประหยัด กรุงเทพ – ฮอกไกโด (2 ที่นั่ง) จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 60,000 บาท

2. ตั๋วเครื่องบิน AirAsia X ชั้นประหยัด กรุงเทพ – โตเกียว (2 ที่นั่ง) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท

3. ตั๋วเครื่องบิน AirAsia X ชั้นประหยัด กรุงเทพ – โอซาก้า  (2 ที่นั่ง) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท

4. ตั๋วเข้า Universal Studio Japan  จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 2 ใบ)  มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

5. ชุด Yukata  จำนวน 3 รางวัล (ชายหรือหญิง) มูลค่ารางวัลละ 1,500 บาท

6. JGB Meal ticket  จำนวน 3  รางวัล มูลค่ารางวัลละ  1,000 บาท

7. Japan SIM Card  จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 800 บาท

-  จับรางวัลในวันที่  20  เมษายน 2558

-  ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่  24  เมษายน 2558

-  ผู้ที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเวบไซต์  http://www.jgbthai.com/ โดยผู้โชคดีจะต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด ระบุชื่อตามที่ได้ประกาศไว้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

-  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

-  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การได้รับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่มีข้อมูลแสดงตัวครบถ้วน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ หรือ ผู้โชคดีไม่แสดงตัวในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และขอสงวนสิทธิ์การจับรางวัลสำรอง กรณีผู้รับรางวัลรายแรกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข

-  บริษัทสามารถนำภาพ และรายละเอียดต่างๆของผู้ได้รับรางวัลไปใช้โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของทางบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

-  กิจกรรมนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยตามกติกาของบริษัท และ ระเบียบ ข้อกฎหมายบังคับใช้ในประเทศ หากในกรณีที่เกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

-  ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

-  ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับรางวัลได้

-  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 **หมายเหตุ


-  ผู้ได้รับรางวัลจะต้องเดินทางภายในเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม โดยจะต้องแจ้งวันที่ต้องการเดินทางภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับรางวัล

-  ไม่สามารถเดินทางในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดเทศกาลต่างๆทั้งของไทยและญี่ปุ่น เช่น ช่วงสงกรานต์ หรือ ช่วง Golden week เป็นต้น หรือตามที่สายการบินกำหนด

-  ต้องเดินทางพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน และท่านแรกจะต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลจริง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือขายต่อให้กับผู้อื่นได้

-  การสำรองที่นั่ง จะดำเนินการโดยบริษัทเท่านั้น

-  หลังออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ผู้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเองทั้งหมด

-  เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด

-  ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

-  ผู้โชคดีจะต้องมารับตั๋วโดยสารด้วยตนเอง โดยเตรียมเอกสารดังนี้

1. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุอย่างน้อย 6เดือน

2. สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ

3. ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิง ชำระกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันเดินทาง

-  กรณีที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิน และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ในการใช้ตั๋วเครื่องบินได้

-  ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด

-  สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประเภทตั๋วเข้า Universal Studio Japan  จะต้องแจ้งวันที่ที่จะไป และจะต้องเดินทางมารับรางวัลที่บริษัทด้วยตัวเอง