ประกาศรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม JGB App Lucky Draw ใครจะเป็นผู้โชคดี มาตรวจดูกันได้เลย

ในที่สุดก็ถึงเวลาที่หลายๆ คนรอคอยแล้วจ้า กับการประกาศผู้โชคดีของกิจกรรม JGB App Lucky Draw เอาล่ะ จะมีท่านใดบ้างเรามาดูรายชื่อกันเลยจ้า

Lucky Draw

เงื่อนไขการรับรางวัล

–ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อกลับจาก JGB โดยผู้โชคดีจะต้องส่งหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ระบุชื่อตามที่ได้ประกาศไว้ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงตัวตน มาที่อีเมล info@www.www.jgbthai.com หรือส่งแฟกซ์มาที่เบอร์ 02-665-2532 ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558


–ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

–ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การได้รับรางวัลสำหรับผู้โชคดีที่มีข้อมูลแสดงตัวครบถ้วน ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ หรือ ผู้โชคดีไม่แสดงตัวในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และขอสงวนสิทธิ์การจับรางวัลสำรอง กรณีผู้รับรางวัลรายแรกมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไข

–สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตัวเครื่องบิน มีเงื่อนไขในการรับรางวัล ดังนี้
•     จะต้องเดินทางภายในเดือน พฤษภาคม ถึง เดือน ตุลาคม โดยจะต้องแจ้งวันที่ต้องการเดินทางภายใน 1 เดือน หลังจากการแจ้งรับรางวัล และแจ้งก่อนวันที่ต้องการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
•     ไม่สามารถเดินทางในช่วงวันหยุดยาวและวันหยุดเทศกาลต่างๆทั้งของไทยและ ญี่ปุ่น เช่น ช่วงสงกรานต์ หรือ ช่วง Golden week เป็นต้น หรือตามที่สายการบินกำหนด
•     ต้องเดินทางทั้งไปและกลับพร้อมกันทั้ง 2 ท่าน และท่านแรกจะต้องเป็นผู้ได้รับรางวัลจริง ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือขายต่อให้กับผู้อื่นได้
•     การสำรองที่นั่ง จะดำเนินการโดยบริษัทเท่านั้น
•     หลังออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ผู้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเองทั้งหมด
•     เงื่อนไขตั๋วเครื่องบินเป็นไปตามที่สายการบินกำหนด
•     ไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
•     ผู้โชคดีจะต้องมารับตั๋วโดยสารด้วยตนเอง โดยเตรียมเอกสารดังนี้
o               สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุอย่างน้อย 6 เดือน
o               สำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้อง 1 ฉบับ
o               ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิง ชำระกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทในวันที่มารับรางวัล
•     ในกรณีที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิน และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ในการใช้ตั๋วเครื่องบินได้
•     ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หากผู้โชคดีไม่สามารถเดินทางภายในระยะเวลาที่กำหนด

– สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลประเภทตั๋วเข้า Universal Studio Japan จะต้องแจ้งวันที่ที่จะไปล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน และต้องเดินทางมารับรางวัลที่บริษัทด้วยตัวเอง

– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทุกรางวัล (ยกเว้น Japan Sim Card) จะต้องเดินทางมารับรางวัลที่บริษัทด้วยตัวเอง

– บริษัทสามารถนำภาพ และรายละเอียดต่างๆของผู้ได้รับรางวัลไปใช้โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ของทางบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– กิจกรรมนี้จัดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยตามกติกาของบริษัท และ ระเบียบ ข้อกฎหมายบังคับใช้ในประเทศ หากในกรณีที่เกิดข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

– ผู้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการรับรางวัล สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ 02-665-2533 ในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)